image024image066

trak | ex

Bateritë HOPPECKE trak | ex janë zgjidhja që ofrohet për përdorimin e mjeteve elektrike në ambientet potencialisht shpërthyese. Kjo zgjidhje është e testuar dhe është në përputhje me Direktivën e BE 2014/34/EU (ATEX). Bateritë HOPPECKE trak | ex garantojnë siguri maksimale në ambiente potencialisht shpërthyese që përmbajnë pluhur dhe gas. Komponentët lidhës të qelizave të baterisë janë të izoluara duke parandaluar kështu kontaktin me elektrolitët e baterisë. Për këtë arsye terminalet e qelizave të baterisë nuk gërryhen. Bateritë HOPPECKE trak | ex përdorin komponentë lidhës për rrymë të vazhduar të përshtatur individualisht dhe një kazan të përshtatshëm me përmasat e mjetit në të cilin përdoret. Bateritë HOPPECKE trak | ex ofrohen në një gamë komplete për kategoritë 2 (Zona 1 dhe 21) dhe 3 (Zona 2 dhe 22) deri në klasin e temperaturës T6 (80 ° C).